انتشار چاپ دوم کتاب: آشنایی با ساختار و عملکرد پمپ های میله ای و مکشی و آغاز فروش مجدد دیماه 1402

حضور در جمعی از دانشجویان حاضر در منطقه یاران شمالی و ارائه توضحیات کوتاه پیرامون عملکرد پمپ های SRP و ESP، آذرماه 1402

برگزاری دوره آموزشی: فناوری های حوزه فرازآوری مصنوعی، ساختار و عملکرد پمپ های میله ای و مکشی 11لغایت 14 آذرماه 1402

برگزاری دوره مقدماتی و پیشرفته عملکرد پمپ میله ای و مکشی SRP اسفندماه 1401

ضبط و انتشار پادکست با مهندس حامد محمدپور پیرامون حوزه فرازآوری مصنوعی و پمپ ESP، بهمن 1401

آغاز فروش کتاب: ساختار و عملکرد پمپ های میله ای و مکشی SRP، در تاریخ 22 اسفند 1400

کتاب آشنایی با ساختار و عملکرد پمپ های میله ای مکشی
فهرست