• مشاوره عملیاتی پیرامون پمپ SRP
  • آموزش پمپ SRP

بشکل خصوصی و جمعی برای شرکت ها، شاغلین و دانشجویان

سوابق آموزشی: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پتروادمان، پتروایرانیان کرخه و شرکت وحدت پارسیان پارسوماش.

 

 

 

فهرست